Naše skúsenosti

Konatelia spoločnosti CERTIS, s.r.o. úspešne zrealizovali
od roku 2001  viac ako 200 verejných obstarávaní na kľúč ,
t.j. zabezpečili celú procesnú agendu verejného obstarávania. Išlo o zadávanie najmä nadlimitných a podlimitných zákaziek pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a spoločnosti, ktoré čerpali nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Referencie:
Našimi klientmi boli a sú:

mestá a obce 

neziskové organizácie ( n.o., ...)

súkromný sektor ( s.r.o., a.s. ...)

verejný sektor ( rozpočtové a príspevkové organizácie, a.s. a iné ...)

Išlo o zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na poskytovanie služieb a na uskutočnenie stavebných prác od pomerne ľahkých obstarávaní až po veľmi náročné, komplikované obstarávania. Máme skúsenosti aj s kompletným outsourcovaním obstarávateľských činností, zabezpečovaním odborných konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania, zabezpečovaním konzultačných činností s poskytovateľmi nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a zabezpečovaním školení v oblasti verejného obstarávania.